ระบบรายงานสถิติการใช้บริการ

กิจกรรม/การให้บริการ จำนวน หน่วยนับ ช่วงเวลาจัดเก็บข้อมูล
กลุ่มอำนวยการ
สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศํย
10
คน
1 ต.ค.62-30ก.ย.63
เงินกู้สวัสดิการสำหรับบุคลากรของรัฐ (ธนาคารกรุงไทย,ธนาคารออมสิน)
85
คน
1 ต.ค.62-30ก.ย.63
กู้เงินทุนหมุนเวียนข้าราชการครู
13
คน
1 ต.ค.62-30ก.ย.63
การใช้รถยนต์ราชการ (ปี2563)
1224
ครั้ง
1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63
การใช้รถยนต์ราชการ (ปี2564)
232
ครั้ง
1 ต.ค. 63 - 30 มิ.ย. 64
การใช้ห้องประชุม (ปี2563)
195
ครั้ง
1 ต.ค.62-30ก.ย.63
การใช้ห้องประชุม (ปี2564)
110
ครั้ง
1 ต.ค. 63 - 30 มิ.ย. 64
กลุ่มนโยบายและแผน
ตรวจสอบข้อมูลกาสรจัดทำค่าขอตั้งงบประมาณงบลงทุนค่าครุภัณท์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ 2565 สำหรับโรงเรียนทั่งไป
100
คน
1.ต.ค. 63- 31-ธ.ค.63
ตรวจสอบข้อมูลการจัดทำค่าขอตั้งงบประมาณงบลงทุนค่าครุภัณท์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ 2565 สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
43
คน
1.ต.ค. 63- 31-ธ.ค.63
ตรวจสอบข้อมูลการจัดทำค่าขอตั้งงบประมาณงบลงทุนค่าครุภัณท์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ 2565 สำหรับโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ
6
คน
1.ต.ค. 63- 31-ธ.ค.63
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
การสั่งซ้ือและจัดเก็บแบบพิมพ์ ปพ.1-3(ป/.บ/.พ.)
9,781
ฉบับ
1 ตค.63-30 มิย.64
การรายงานค่าสาธารณูปโภค
1
คน
1 ตค 63 - 30 กย 64
หน่วยตรวจสอบภายใน
การบันทึกข้อมูลในโปรแกรม e-budget(ค่าสาธารณูปโภค)
19
คน
1 ต.ค. 63 - 30 มิ.ย. 64
ข้อมูลโปรแกรม budget(โปรแกรมระบบบัญชี)
19
คน
1 ต.ค. 63 - 30 ม.ย. 64
การส่งรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
10
คน
1 ต.ค. 63 - 30 มิ.ย. 64
การใช้จ่ายเงินอุดหนุน
31
ครั้ง
1 ต.ค. 63-30 มิ.ย. 64
การเบิกจ่ายเงินโครงการอาหารกลางวัน
10
ครั้ง
1 ต.ค. 693 - 30 มิ.ย. 64
การจัดทำรายงานเงินคงเหลือและทะเบียนคุมฯ
22
ครั้ง
1 ต.ค. 63 - 30 มิ.ย. 64
กลุ่มกฎหมายและคดี