การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

# การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
>> ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
>> การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
>> รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
>> รายงานการรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
>> การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
>> การประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
>> รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบประจำปี

# การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
>> แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
>> รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
>> มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
>> รายงานผลการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Scroll to Top