เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสร้างความเข้าใจการพัฒนาสมรรถนะความฉลาดรู้ของผู้เรียนด้วยระบบข้อสอบออนไลน์ PISA – Style Online Testing ให้กับผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และผู้ดูแลระบบ ระดับสถานศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

Scroll to Top