เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA)

Scroll to Top