คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

กลุ่มอำนวยการ

การขอใช้ห้องประชุม

กลุ่มอำนวยการ

การขอใช้ยานพาหนะ

กลุ่มอำนวยการ

การขอหนังสือรับรองสิทธิ

กลุ่มบริหารการเงิน
และสินทรัพย์

การขอเบิกค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ

กลุ่มบริหารการเงิน
และสินทรัพย์

การขอเงินบำเหน็จดำรงชีพข้าราชการบำนาญ

กลุ่มบริหารการเงิน
และสินทรัพย์

การขอสลิปเงินเดือนข้าราชการบำนาญ

กลุ่มบริหารการเงิน
และสินทรัพย์

การขอเบิกค่าการศึกษาบุตราข้าราชการบำนาญ

กลุ่มบริหารการเงิน
และสินทรัพย์

การขอเงินรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย ข้าราชการบำนาญ

กลุ่มนโยบาย และแผน

การให้บริการข้อมูลแผนปฏิบัติการ

กลุ่มนโยบาย และแผน

การให้บริการข้อมูลนักเรียน

กลุ่มนโยบาย และแผน

การให้ข้อมูลสถานศึกษา

กลุ่มบริหารงานบุคคล

การขอสำเนา ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ. 16

กลุ่มบริหารงานบุคคล

การขอพระราชทานเพลิงศพ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

การขอมีบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

การขอหนังสือรับรองการเป็นข้าราชการ

กลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา

การขออนุญาตซื้อหลักฐานการศึกษา

กลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา

การขอหนังสือส่งตัวเด็กอายุในเกณฑ์การศึกษา
ภาคบังคับเข้าไปเรียนใน สกร.

กลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา

การขอแต่งตั้งตำแหน่งทางลูกเสือ

กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกลฯ

การขอใช้ห้องประชุมออนไลน์

กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกลฯ

การให้บริการเปลี่ยนแปลงระบบ Amss++

กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกลฯ

การให้คำปรึกษาด้านคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

กลุ่มกฏหมายและคดี

การให้ปรึกษาด้านกฏหมาย

หน่วยตรวจสอบภายใน

การให้คำปรึกษาด้านตรวจสอบภายใน

Scroll to Top