Breaking News

แนะนำ

ภารกิจผู้อำนวยการ

Plan Activity

Personel Activity

Director Activity

Supervisors Activity

Promote education Activity

Private education Activity

ICT Activity

  • การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลของสถานศึกษา  (DMC)

    การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลของสถานศึกษา (DMC)

    ตามที่ สพฐ. ใช้ข้อมูลด้านสถิติและสารสนเทศเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการศึกษาทั้งด้านจัดตั้ง และจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว และงบประมาณอื่น ๆ โดยสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสารสนเทศ ได้พัฒนาระบบบริหารการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อให้การใช้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ...

    Read More »
Scroll To Top