แนะนำ

สี TOA 50 ปี 50 โรงเรียน

สี TOA 50 ปี 50 โรงเรียน

ภารกิจผู้อำนวยการ

Director Activity

Personel Activity

Plan Activity

ICT Activity

  • อบรม DLIT รุ่นที่ ๑

    อบรม DLIT รุ่นที่ ๑

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ จะดำเนินงานตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology : DLIT) ...

    Read More »

Promote education Activity

Supervisors Activity

Private education Activity

Scroll To Top