Home / กฏหมายที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานในหน้าที่

กฏหมายที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานในหน้าที่

 

 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน 
 2. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษาทุกฉบับ 
 3. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 4. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 
 5. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 
 6. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 7. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 8. พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 
 9. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539 
 10. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
 11. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 12. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546   
 13. พระราชบัญญัติความรับผิทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีละเมิด   
 14. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ปี 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้องระเบียบกระทรวงการคลัง   
 15. พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิขการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
 16. ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
 17. คำสัง สคบ จังหวัดอุดรธานี

 

Comments are closed.