แจ้งโรงเรียนในสังกัด ส่งแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู เฉพาะรายที่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน 1.5 ขั้น

24 Oct 2018 Comments: 21658 Views: 
1_20160114231350_0_l.jpg
thanawat
Posted by thanawat

About the Author

thanawatThis news item is from บุคคล สพป.อด.4
https://www.udon4.go.th/personal/news/1-5.html