การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4