Home / ภารกิจผู้อำนวยการ (page 34)

Category Archives: ภารกิจผู้อำนวยการ

Feed Subscription

การประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2556

การประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2556

วันที่ 24 ธันวาคม 2556 เวลา 08.30 น.นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์ ผูอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบมอบ ...

Read More »

ประชุมสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว สพป.อุดรธานี เขต 4

ประชุมสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว สพป.อุดรธานี เขต 4

วันที่ 21 พ.ย. 56 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมถิรธัมโม สพป.อุดรธานี เขต 4 โดยนายลั่นฤทธิ์ภัค วิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ สพป.อ ...

Read More »

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินโครงตามพระราชดำริ ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเทพภูเงิน อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินโครงตามพระราชดำริ ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเทพภูเงิน อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ใน ...

Read More »

ประชุมสรุปรายงานผลการดำเเนินงานในรอบ 12 เดือน

ประชุมสรุปรายงานผลการดำเเนินงานในรอบ 12 เดือน

วันที่ 22 ตุลาคม 2556 สพป.อุดรธานี โดยกลุ่มนโยบายและแผนได้มีการจัดประชุมสรุปรายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ ...

Read More »

ประชุมชี้แจงคณะกรรมการงานบุญทอดกฐิน ปี 2556

ประชุมชี้แจงคณะกรรมการงานบุญทอดกฐิน ปี 2556

ที่ห้องประชุมเมตตาธรรม สพป.อุดรธานี เขต 4 นายลั่นฤทธิ์ภัค วิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ เป็นประธานในการเปิดประชุมและได้ชี้แจงใ ...

Read More »