Home / ภารกิจผู้อำนวยการ / สพป.อุดรธานี เขต 4 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย google classroom
สพป.อุดรธานี เขต 4 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย google classroom

สพป.อุดรธานี เขต 4 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย google classroom

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ดร.ปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย google classroom พร้อมกันนี้ ดร.ปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 ได้มอบโอวาทและคำแนะนำในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้านการศึกษา พร้อมทั้งการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือสำหรับผู้สอน การเตรียมแผนการสอนและการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนโดยการนำแอพพลิเคชั่น (google classroom) ที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) พร้อมทั้งได้มอบเกียรติบัตรให้กับครูผู้เข้ารับการอบรมและให้กำลังใจข้าราชการครูและบุคลากรในการเตรียมความพร้อมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

About พิทักษ์พร พานศรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*