Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สพป.อุดรธานี เขต 4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ TSIP PLC UDON 4 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สพป.อุดรธานี เขต 4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  TSIP PLC UDON 4 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

สพป.อุดรธานี เขต 4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ TSIP PLC UDON 4 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ดร.ปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ TSIP PLC UDON 4 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) พร้อมด้วย นายธีระยุทธ อุ่นวิเศษ นายประสิทธิ์ คำกิ่ง นางสนม เสริฐผล
รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมอบรม และ ครูผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนขนาดเล็ก ทั้งสิ้น 13 โรงเรียน จำนวน 87 คน โดยโครงการดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 30 มิถุนายน 2563 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 1.สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2.สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3.สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 4.สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยในวันที่ 23 เป็นการ PLC ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พร้อมกันนี้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “คุณภาพการศึกษา สร้างด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC” โดย รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร พร้อมทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้แก่ 1.ผศ.ดร.อุดม จำรัสพันธ์ 2.ผศ.ดร.ชาติชาย ม่วงปฐม 3.รศ.ดร.จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต 4.ผศ.ดร.มานะ โสภา ณ ห้องประชุมเมตตาธรรม
สพป.อุดรธานี เขต 4

About

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*