Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สพป.อุดรธานี เขต 4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ TSIP PLC UDON 4 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สพป.อุดรธานี เขต 4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ TSIP PLC UDON 4 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สพป.อุดรธานี เขต 4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ TSIP PLC UDON 4 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ดร.ปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ TSIP PLC UDON 4 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพป.อุดรธานี เขต 4 ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) พร้อมด้วย นางสนม เสริฐผล รอง ผอ.สพป.อุดรธานีเขต 4 ผู้อำนวยการกลุ่มศึกษานิเทศก์ และครูผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนขนาดเล็ก เข้าร่วมอบรม ทั้งสิ้น 18โรงเรียน จำนวน 108 คน โดยโครงการดังกล่าว จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 26 – 30 มิถุนายน 2563เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกสาระการเรียนรู้ และในวันที่ 30 มิถุนายน 2563
เป็นการ PLC ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติ บรรยายพิเศษจาก รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร และคณะกรรมการที่ปรึกษา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภากระทรวงศึกษาธิการ โดยผู้เข้าอบรมได้ร่วมวางแผน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC วางเป้าหมาย การเรียนรู้ของผู้เรียน และตรวจสอบสะท้อนผลเพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมเมตตาธรรม

About พิทักษ์พร พานศรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*