Home / Breaking News / พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ปี 2557
พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ปี 2557

พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ปี 2557

วันที่ 2 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมเมตตาธรรม สพป.อุดรธานี เขต 4 ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนม์พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2557 ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 4  ซึ่งมีผู้ได้รับการพิจารณาจัดสรรเข้าร่วมพิธีทั้งหมด 37 ราย แยกเป็น  1. ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก  จำนวน 6 ราย  2. ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก  จำนวน 2 ราย  3. ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย  จำนวน 4 ราย  4. เหรียญจักรพรรดิมาลา  จำนวน 25 ราย

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*