Home / ภารกิจผู้อำนวยการ / ประชุมมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
ประชุมมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

ประชุมมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

นายเกิดมี สอนเมือง ผอ. สพป.อุดรธษนี เขต 4 เป้นประธานในการประชุมมาตรฐาน/กลยุทธ และจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธษนี เขต 4 ในวัยที่ 30 มิถุนายน 2559 ที่ห้องประชุมถิรธัมโมอุปถัมภ์

About มนตรี จันทะพงษ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*