Home / ภารกิจผู้อำนวยการ / นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์ เป็นประธานเปิดงานการประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษา วันที่ 15 -16 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารหอประชุมเมตตาธรรม
นายณฤทธิ์  วิเศษศักดิ์ เป็นประธานเปิดงานการประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษา วันที่ 15 -16 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารหอประชุมเมตตาธรรม

นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์ เป็นประธานเปิดงานการประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษา วันที่ 15 -16 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารหอประชุมเมตตาธรรม

DSC_0079DSC_0011DSC_0015 DSC_0023 DSC_0029 DSC_0039 DSC_0046 DSC_0052 DSC_0055 DSC_0059 DSC_0064 DSC_0065  DSC_0083 DSC_0115

About มนตรี จันทะพงษ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*