Home / ภารกิจผู้อำนวยการ / ตรวจเยี่ยมการสอบ LAS โรงเรียนบ้านค้อ(ธัญญวิทยาคาร)
ตรวจเยี่ยมการสอบ LAS โรงเรียนบ้านค้อ(ธัญญวิทยาคาร)

ตรวจเยี่ยมการสอบ LAS โรงเรียนบ้านค้อ(ธัญญวิทยาคาร)

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 เวลาประมาณ 13.30 น. นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต 4 ได้ออกตรวจเยี่ยมการสอบ LAS ของนักเรียนในโรงเรียนบ้านค้อ(ธัญญวิทยาคาร) 

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*