Home / ภารกิจผู้อำนวยการ / ดร.ปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 นำทีมสพป.อุดรธานี เขต 4 รับการติดตาม ก.ต.ป.น. จาก สพฐ.
ดร.ปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 นำทีมสพป.อุดรธานี เขต 4 รับการติดตาม ก.ต.ป.น. จาก สพฐ.

ดร.ปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 นำทีมสพป.อุดรธานี เขต 4 รับการติดตาม ก.ต.ป.น. จาก สพฐ.

วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. ดร.ปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ คำกิ่ง รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 นายธีระยุทธ อุ่นวิเศษ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 นางสนม เสริฐผล รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 นำคณะบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) จาก สำนักติดตามและประเมินผลฯ (สพฐ.) ได้แก่ 1.นางสาวมนทกานต์
แก้วพฤกษ์ 2.นายสุริยะ แสงทอง 3.นางสาวทิพวรรณ ปัญญากวาว เพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการตามคู่มือการดำเนินงาน ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เชิงประจักษ์ โดยคณะกรรมการ ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน พร้อมนี้ ดร.ปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 และคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ได้นำเสนอรายละเอียดการดำเนินงานของ ก.ต.ป.น. ตามภารงาน 4 ด้าน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สพป.อุดรธานี เขต 4

About พิทักษ์พร พานศรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*