Home / ภารกิจผู้อำนวยการ / ดร.ปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 เป็นประธานการประชุมวางแผนการขับเคลื่อน โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีการศึกษา 2563
ดร.ปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 เป็นประธานการประชุมวางแผนการขับเคลื่อน โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีการศึกษา 2563

ดร.ปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 เป็นประธานการประชุมวางแผนการขับเคลื่อน โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ดร.ปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 เป็นประธานการประชุมวางแผนการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี นายประสิทธิ์ คำกิ่ง นายธีระยุทธ อุ่นวิเศษ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 คณศึกษานิเทศก์ และผู้อำนวยการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในสังกัดเข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบข้อราชการ และร่วมปรึกษาหารือ วางแผนการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล การจัดสรรงบประมาณในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปี 2563
การประเมินความพร้อมก่อนเปิดเรียนของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้มีมาตรฐานตามบริบทของตนเอง และมีความพร้อมในการส่งเสริม เสริมสร้างศักยภาพให้กับนักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมเมตตาธรรม สพป.อุดรธานี เขต 4

About

Comments are closed.