Home / ภารกิจผู้อำนวยการ / ดร.ปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 รับการ Coaching จากคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงในการประเมินสัมฤทธิผล การปฏิบัติงานในหน้าที่
ดร.ปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 รับการ Coaching จากคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงในการประเมินสัมฤทธิผล การปฏิบัติงานในหน้าที่

ดร.ปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 รับการ Coaching จากคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงในการประเมินสัมฤทธิผล การปฏิบัติงานในหน้าที่

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. ดร.ปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 รับการ Coaching การให้คำปรึกษาแนะนำจากคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง คณะกรรมการโค้ชชิ่ง ( Coaching Team ) ในการประเมินสัมฤทธิผล
การปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ประกอบด้วย 1.นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 2.นายภัญญู ภูริศรี อดีต ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 3.นายอนุกูล ทองนุ้ย ผอ.สพป.บึงกาฬ 4.นายเฉลิม วิริยะภาพ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุดรธานี เขต 1 พร้อมคณะผู้ติดตาม โดยมี นายประสิทธิ์ คำกิ่ง นางสนม เสริฐผล รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 คณะศึกษานิเทศก์และผู้อำนวยการกลุ่มต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สพป.อุดรธานี เขต 4

About พิทักษ์พร พานศรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*