Home / Breaking News / คารวะมอบของขวัญและขอพรปีใหมี 2559
คารวะมอบของขวัญและขอพรปีใหมี 2559

คารวะมอบของขวัญและขอพรปีใหมี 2559

นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๔ พร้อมด้วยคณะท่าน รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๔ เดินทางไปคารวะมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่และขอพรจากนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และนายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

ต่อจากนั้นท่าน ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๔ และคณะท่านรอง สพป.อุดรธานี เขต ๔ เดินทางไปคารวะมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่และขอพรจากนายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี ในลำดับถัดมา

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*