Home / ภารกิจผู้อำนวยการ / การประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ปีการศึกษา 2559
การประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ปีการศึกษา 2559

การประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ปีการศึกษา 2559

วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้จัดงานการประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ปีการศึกษา 2559 ที่ลานเอนกประสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธษนี เขต 4 โดยในงานได้มีโรงเรียนต่างๆนำผลงานมาร่วมจัดแสดงอย่างหลากหลาย

About มนตรี จันทะพงษ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*