Home / Breaking News / ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63
ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63

ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63

นายลั่นฤทธิ์ภัค วิเศษศักดิ์ ผอ.สพป. อุดรธานี เขต ๔ เป็นประธานในพิธีเปิด จัดประชุมเตรียมความพร้อมโครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  ณ หอประชุมเมตตาธรรม สพป. อุดรธานี เขต ๔ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนแสดงออกตามความสามารถของตนเอง อย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*