Home / Breaking News / ประชุมลูกจ้างประจำนักการภารโรง
ประชุมลูกจ้างประจำนักการภารโรง

ประชุมลูกจ้างประจำนักการภารโรง

วันที่ 15 มกราคม 2557 เวลา 09.30 น. นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 เป็นประธานเปิดประชุมลูกจ้างประจำนักการภารโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 4  ณ ห้องประชุมเมตตาธรรม

About ธนาดุล ภูขำ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*