Home / Breaking News / ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2559
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2559

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2559

วันที่ 2 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมเมตตาธรรม สพป.อุดรธานี เขต 4 เวลา 11.00 น. นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด เพื่อชี้แจ้งการดำเนินการงานด้านต่างๆ ที่ผ่านและกำหนดนโยบายการดำเนินด้านการศึกษาทุกด้านให้โรงเรียนได้เข้าใจและปฏิบัติให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ขอขอบคุณภาพ : ศน.บุญโรม ปัญญากุล

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*