Home / Breaking News / การตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน
การตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน

การตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน

สำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน ออกตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน (ประเภทสามัญศึกษา) ประจำปีงบประมาณ 2556 จำนวน 5 โรงเรียน คือ 

  1. โรงเรียนภูมิพิชญ
  2. โรงเรียนอนุบาลนันทวดี
  3. โรงเรียนอนุบาลญาริดา
  4. โรงเรียนศศิกานต์วิทยา (อ.บ้านผือ)
  5. โรงเรียนศศิกานต์ (น้ำโสม)

About ธนาดุล ภูขำ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*