แป้งหอม คำสา

นางแป้งหอม  คำสา    
ตำแหน่ง   นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ   

1  ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ   เป็นลำดับที่ 1  กรณีผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

2  ตรวจสอบ กลั่นกรองงาน และร่วมรับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับงาน สารบรรณ งานช่วยอำนวยการ งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม งานยานพาหนะ งานการจัดระบบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา งานประสานงาน  งานเลือกและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ  งานประชาสัมพันธ์  งานสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา    โดยให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่และเสนอแนวทางการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ

3 งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ  การให้ความสำคัญกับการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการกับผู้รับบริการ  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เพื่อให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว  และสร้างความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ

4  งานเลขานุการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

          4.1 ควบคุมกำกับ ดูแล ความเรียบร้อย ของลูกจ้างชั่วคราวที่ทำหน้าที่ เลขานุการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4  ในการต้อนรับแขก และตรวจทานหนังสือราชการก่อนนำเสนอ

          4.2 เสนอแฟ้มของกลุ่มต่างๆ ตามระเบียบ/ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

          4.3  ส่งเอกสารทางเครื่องโทรสาร

          4.4  การรับโทรศัพท์ กรณีผู้บังคับบัญชาไม่อยู่ให้รับข้อความไว้ และบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาทราบทุกคน ทุกครั้งที่รับโทรศัพท์

          4.5  จัดทำทะเบียนคุมการเชิญฝ่ายบริหาร เป็นประธาน/เป็นผู้มีเกียรติ/เป็นวิทยากรรวมถึงการมอบหมายให้บุคคลอื่นไปแทน และแจ้งการรับเชิญให้ฝ่ายบริหารทราบ ล่วงหน้า 1 วัน

          4.6  การติดตามผู้บังคับบัญชาตามความจำเป็นและบันทึกภาพ

          4.7  ควบคุมการออกเลขคำสั่ง/ระเบียบ/ประกาศ ให้เป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้

          4.8  ควบคุมการออกเลขทะเบียนส่งหนังสือราชการ

5   งานประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔

6   งานการตรวจราชการ การตรวจเยี่ยม ของผู้บังคับบัญชา

7   งานประชาสัมพันธ์

          7.1  งานการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ ทั้งภายในและภายนอก

          7.2  งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของหน่วยงานต่อสาธารณชน

          7.3  จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ

          7.4  คัดกรอกข่าวสารข้อมูลก่อนนำเสนอ

          7.5  จัดทำทะเบียนและคลังข้อมูลข่าวสาร

8  งานบริการข้อมูลข่าวสาร

          8..1  การจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

          8.2  จัดทำทะเบียนคุมการขอข้อมูลข่าวสาร

          8.3  งานตอบรับหนังสือเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานต่าง ๆ

9 ควบคุม  กำกับ  ดูแลการปฏิบัติงานของลูกจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน

10 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *