สมญาวิตรี เมืองศรี

นางสาวสมญาวิตรี เมืองศรี 
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

1 งานเลขานุการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

          1.1 ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในกำกับ ดูแล ของนางแป้งหอม  คำสา  งานเลขานุการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4  ดูแลความเรียบร้อย  ต้อนรับแขก และตรวจทานหนังสือราชการก่อนนำเสนอ

         1.2 จัดลําดับความสําคัญและความเร่งด่วนของหนังสือราชการ เพื่อดําเนินการเสนอก่อนและ หลัง

         1.3 ดูแลตรวจสอบความถูกต้องของอักษร และรูปแบบหนังสือราชการจากกลุ่มงานหน่วยงานต่างๆ ก่อน นำเสนอให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ลงนามในหนังสือ พร้อมตรวจทานหนังสือจากท่านผู้อำนวยการพิจารณาสั่งการ และลงนามให้ ครบถ้วน ก่อนจัดส่งคืนกลุ่มงานที่เสนอ

        1.4  บันทึกขออนุญาตการไป ราชการของท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

        1.5  เสิร์ฟน้ำ กาแฟ และอาหารว่างให้ท่านผู้อำนวยการ และคอยดูแลเรื่องเครื่องดื่มเวลาท่านประชุมหรือกลับจากการออกพื้นที่

        1.6 ดูตารางการปฏิบัติงานของท่านผู้อำนวยการ และแจ้งท่านก่อนถึงวันนัด

        1.7  ส่งเอกสารทางเครื่องโทรสาร

        1.8  การรับโทรศัพท์ กรณีผู้บังคับบัญชาไม่อยู่ให้รับข้อความไว้ และบันทึกเสนอ  ผู้บังคับบัญชาทราบทุกคน ทุกครั้งที่รับโทรศัพท์

        1.9  จัดทำทะเบียนคุมการเชิญฝ่ายบริหาร เป็นประธาน/เป็นผู้มีเกียรติ/เป็นวิทยากรรวมถึงการมอบหมายให้บุคคลอื่นไปแทน และแจ้งการรับเชิญให้ฝ่ายบริหารทราบ ล่วงหน้า 1 วัน

        1.10  การติดตามผู้บังคับบัญชา ตามความจำเป็นและบันทึกภาพ

2 ควบคุมการออกเลขคำสั่ง/ระเบียบ/ประกาศ ให้เป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้

3  ควบคุมการออกเลขทะเบียนส่งหนังสือราชการ

4  ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *