พิทักษ์พร พานศรี

นายพิทักษ์พร  พานศรี   
ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

1  ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  เป็นลำดับที่ ๓  กรณีผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

2  ตรวจสอบ กลั่นกรองงาน และร่วมรับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับงาน สารบรรณ งานช่วยอำนวยการ งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม งานยานพาหนะ งานการจัดระบบบริหารของสำนักงาน งานการจัดระบบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  งานประสานงาน  งานเลือกและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ  งานประชาสัมพันธ์  งานสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่และเสนอแนวทางการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ

3  งานสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์

         3.1  งานวิเคราะห์ข้อมูล 

         3.2  งานผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีประชาสัมพันธ์

         3.3  งานสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ ทั้งภายในและภายนอก

4  งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของนักเรียน  บุคลากรโรงเรียนและหน่วยงานในสังกัด

         4.1 งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

           ✾ จัดระบบ รูปแบบการติดต่อประสานงานกับเครือข่าย/บุคคล/หน่วยงาน/สาธารณชน ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

           ✾ ผลิตข้อมูลข่าวสาร บทความ วารสาร หนังสือ ที่ระลึกงานต่างๆ สื่ออิเลกทรอนิกส์ วีดีทัศน์งานต้อนรับต่างๆ

           ✾ เก็บรวบรวมข้อมูลและผลงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ด้วยระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ

           ✾ ประชาสัมพันธ์ข่าวผลงานสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทาง  Wep page  e-mail  กลุ่ม Line ราชการ

         4.2 งานบริการข้อมูลข่าวสาร

           ✾ จัดระบบรูปแบบการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ผลงานของ สพป./สถานศึกษา

           ✾ งานตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของข้าราชการ

           ✾ ออกแบบจัดทำป้ายไวนิล ป้ายคัดเอ๊าท์ งานโครงการต่างๆ

           ✾ ตัดสติ๊กเกอร์ ออกแบบติดติดป้ายต่างๆ

           ✾ ออกแบบ เกียรติบัตร บัตรเชิญ การ์ด ส.ค.ส ต่างๆ

           ✾ จัดเวที ป้ายประชาสัมพันธ์ /บอร์ดนิทรรศการ

           ✾ ควบคุมดูแลบอร์ดและติดประกาศข่าวต่างๆ

           ✾ งานถ่ายภาพนิ่ง ภาพดิจิตอล ภาพสไลด์ VDO/Power Point

           ✾ งานควบคุมดูแลป้ายติดตัวอักษรประชาสัมพันธ์

           ✾ งานประกาศเสียงตามสาย

           ✾ งานควบคุมกำกับสื่อออนไลน์ การจัดระบบ กำหนดแนวทางปฏิบัติ ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการสื่อสารทุกช่องทางให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5  งานขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ต่างๆ

6  งานคำรับรองปฏิบัติราชการ

7  งานบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานในภาคราชการ e-report

8  จัดทำมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  (KRS)

9  ควบคุม  กำกับ  ดูแลการปฏิบัติงานของลูกจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน

10 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *