พักตร์ศิริ ศรีละบุตร

นางสาวพักตร์ศิริ  ศรีละบุตร
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

1 งานธุรการรับ – ส่ง หนังสือของกลุ่มอำนวยการ

2 ควบคุมทะเบียนออกเลขรับหนังสือราชการ และเก็บรักษา   ทะเบียนรับหนังสือกลุ่มอำนวยการ

3 งานจัดเก็บสำเนาหนังสือราชการตามระบบงานสารบรรณ

4 งานแจ้งเวียนหนังสือราชการภายใน/ภายนอกกลุ่มอำนวยการ

5 งานบริการค้นหาหนังสือตามระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ

6 ตรวจสอบ บันทึก การลาของข้าราชการในสังกัด

7 ตรวจสอบและรายงานการลงเวลาทำงานของข้าราชการในสังกัด

8 รับโทรศัพท์ และโอนโทรศัพท์ให้กับกลุ่มที่เกี่ยวข้อง

9 ควบคุมเอกสาร/หนังสือ งบประมาณและตราไปรษณีย์

10 จัดทำเอกสารหลักฐานในการจัดส่งหนังสือราชการทางไปรษณีย์ และควบคุมการส่งหนังสือ                   จัดเก็บเอกสารการส่งให้เป็นระบบ

11 จัดส่งไปรษณีย์ในเวลา ๑๕.๐๐  น. ทุกวันทำการ

12 การให้ข้อมูล แบบสอบถาม การวิจัย และข้อมูลอื่นๆ

13 งานขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ต่างๆ

14 งานประกาศเสียงตามสาย 

15 ให้ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวสมญาวิตรี  เมืองศรี   กรณีบุคคลดังกล่าวไปราชการหรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 

16 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *