พนาวัลย์ สุทธิโคตร

นางพนาวัลย์  สุทธิโคตร 
ตำแหน่ง   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

1  ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบ และกลั่นกรองงาน กลุ่มอำนวยการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ในการจัดระบบบริหารองค์การ ให้สามารถบริหารจัดการและดำเนินงานตามบทบาทภารกิจ  อำนาจหน้าที่ได้อย่างเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  บนพื้นฐานของความถูกต้องและโปร่งใส รวมทั้งสนับสนุนและให้บริการข้อมูลข่าวสาร และทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษา ให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างสะดวก  คล่องตัว  มีคุณภาพ  ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตลอดจนการจัดสวัสดิการ  สวัสดิภาพแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  ตามขอบข่ายภารกิจงานดังนี้

            1.1 งานสารบรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

            1.2 งานช่วยอำนวยการ

            1.3 งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

            1.4 งานยานพาหนะ

            1.5 งานการจัดระบบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

            1.6 งานประสานงาน

            1.7 งานเลือกและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ

            1.8 งานประชาสัมพันธ์

            1.9 งานสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

2 กำกับควบคุมการปฏิบัติราชการ เจ้าหน้าที่ / ลูกจ้างประจำ / ลูกจ้างชั่วคราวในกลุ่มอำนวยการ

3  เป็นผู้แทนของกลุ่มหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔  ในภารกิจเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ

4  วินิจฉัยสั่งการ  ให้คำปรึกษา  แนะนำ  และแก้ปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกลุ่ม/ ลูกจ้างประจำ / ลูกจ้างชั่วคราวอำนวยการ

5  ดำเนินงานตามนโยบายของทางราชการ  หน่วยงานต้นสังกัด  และนโยบายของผู้บังคับบัญชาในหน้าที่ราชการ

6 งานการมอบหมายงานในหน้าที่ราชการ  โดยรวบรวมรายละเอียดการมอบหมายงานของแต่ละ

กลุ่มเพื่อจัดทำคำสั่งมอบหมายงานในภาพรวมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

7 งานการมอบหมายการปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ให้กำกับ  ดูแลภายในเขตพื้นที่การศึกษาและกลุ่มโรงเรียน

8  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *