บัณดิษย์ เทศชัยภูมิ

นางบัณดิษย์ เทศชัยภูมิ

ตำแหน่ง แม่บ้าน

1  งานแม่บ้านสำนักงาน

2  ดูแลทำความสะอาดอาคารอำนวยการชั้น  ๒  และบริเวณชั้น ๓ 

3  ดูแลทำความสะอาดห้องน้ำชั้น ๒  และห้องน้ำหญิงบริเวณด้านหลังหอประชุมเมตตาธรรม

4  ดูแลจัดเตรียมภาชนะสำหรับใส่อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ทำความสะอาด  เก็บรักษาสำหรับใช้ในการประชุม  ร่วมกับนางดวงใจ  หอมพรมมา

5 ดูแล ทำความสะอาด เก็บรักษาเครื่องใช้เครื่องครัว ห้องชำระล้างให้สะอาดอยู่เสมอ  ให้ทำ

ความสะอาดถ้วยชามและอุปกรณ์ต่างๆ ให้เสร็จสิ้นในวันทำการนั้นๆ ไม่ให้ตกค้างข้ามวัน

6  ดำเนินการจัดหาน้ำดื่มบรรจุขวด กระติกน้ำร้อน สำหรับอาคารอำนวยการชั้น ๒  และ ๓ 

7  ดูแล ตรวจสอบ เก็บรักษาเครื่องใช้เครื่องครัว ให้ครบตามทะเบียนควบคุม และให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา  เป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้

8  ดูแลทำความสะอาดล้างตู้เย็นตามอาคารที่รับผิดชอบอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑  ครั้ง หรือ

มากกว่านั้นหากสกปรก

9  กรณีมีบุคคลขอยืมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้เครื่องครัว ให้ลงทะเบียนขอยืมที่หัวหน้างาน

อาคารสถานที่โดยตรงทุกครั้ง

10  ให้ปฏิบัติหน้าที่แทน  นายอุดร  เกาะแก้ว  และ นางดวงใจ  หอมพรมมา กรณีบุคคล

ดังกล่าวไปราชการหรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 

11  ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *