จ่าสิบเอกสุวิทย์ ทองปั้น

จ่าสิบเอกสุวิทย์  ทองปั้น 
ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานหน้าที่ธุรการ 
     

1 งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

         1.1 วางแผนกำหนดงาน /โครงการงบประมาณแผนปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔

         1.2 งานปรับปรุง  ซ่อมแซม   พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

         1.3 งานควบคุมกำกับ ดูแล จัดหาโต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์ทำความสะอาด ให้เพียงพอและอยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งาน อยู่ตลอดเวลา

         1.4 งานควบคุมกำกับ ดูแล จัดซุ้ม ประดับผ้า ตั้งโต๊ะหมู่ งานพิธีเฉลิมพระเกียรติต่างๆ

         1.5 รับผิดชอบดูแลรักษา ตกแต่ง ภูมิทัศน์ ซ่อมบำรุงรักษาอาคารสถานที่ระบบสาธารณูปโภค  ไฟฟ้า ประปา และเครื่องสุขภัณฑ์ต่างๆ ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยตลอดจนการ      

2 งานบริการอาคารสถานที่ 

         2.1  งานบริการใช้ห้องประชุมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

        2.2  งานบริการยืม วัสดุ เครื่องใช้ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

3 งานพัฒนาปรับปรุงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้กิจกรรม ๕ ส.

4 ดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน

5  งานยานพาหนะ

         ✾ กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการขออนุญาตใช้พาหนะ การขออนุมัติเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงตรวจสภาพ  การซ่อมบำรุงรักษา และรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

        ✾ ประเมินแผนการใช้รถยนต์ส่วนกลาง หลักเกณฑ์วิธีการขออนุญาตใช้พาหนะ การขออนุมัติ เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง การตรวจสภาพ การซ่อมบำรุงรักษา การเก็บรักษา และการรายงานการใช้พาหนะนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงให้เหมาะสม และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ            

         ✾ควบคุมดูแลพนักงานขับรถให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของงานยานพาหนะ

         ✾ กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ความรู้แก่ พนักงานขับรถประสานงานและแก้ปัญหาให้พนักงานขับรถปฏิบัติตามหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ

         ✾ รับรายงานความชำรุดจากพนักงานขับรถแล้วนำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อขออนุมัติซ่อมบำรุง

         ✾ จัดเตรียมเอกสารแบบฟอร์ม และกำหนดตารางเวลาการใช้รถตามภารกิจต่างๆ

         ✾ จัดทำประวัติ/งานทะเบียน/ตรวจสภาพ/งานประกันภัย/งานเก็บรักษาสมุดคู่มือ/กุญแจรถยนต์ส่วนกลางทุกคัน

         ✾ จัดระเบียบดูแลความเรียบร้อยและความสะอาดสถานที่เก็บรถยนต์ส่วนกลาง

         ✾ ควบคุม  กำกับดูแล การบำรุงรักษารถรถยนต์ ของสำนักงานเขตฯ

         ✾ ให้บริการรถยนต์แก่ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ ในการ เดินทางไปราชการตามคำสั่ง ทั้งภายในจังหวัดและต่างจังหวัด

         ✾ ให้บริการรถยนต์ในการจัดงานต่างๆของสำนักงานเขตและสถานศึกษา

         ✾ ควบคุมการรายงานการตรวจสภาพรถยนต์ประจำวันของพนักงานขับรถให้มีความสมบูรณ์ใช้งานได้ด้วยความปลอดภัย

          ✾ ควบคุมดูแลการซ่อมบำรุงรถยนต์/เครื่องยนต์และการจัดซื้ออะไหล่ในการซ่อมให้รถยนต์ ส่วนกลางสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา

6 งานประชุมเจ้าหน้าที่ในสังกัด

7  ควบคุม  กำกับ  ดูแลการปฏิบัติงานของลูกจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน

8  ปฏิบัติงานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *