กมล ทองดี

นายกมล  ทองดี 

ลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย 

1  ปฏิบัติหน้าที่ยามรักษาความปลอดภัย โดยบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแก่สถานที่และทรัพย์สินของทางราชการรวมทั้งเหตุการณ์อื่น ๆ อันควร ให้ละเอียดในสมุดบันทึกเวรยาม

            1.1  เวรกลางวันปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ -๑๘.๐๐ น. 

            1.2  เวรกลางคืน ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ – ๐๗.๐๐  น. ของวันถัดไป

2  ตรวจตรา  ดูแลสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการเพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดจากภัยพิบัติต่าง ๆ

3  ห้ามมิให้บุคคลใด ๆ นำทรัพย์สินของทางราชการออกจากสถานที่ราชการเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔

4  ในขณะอยู่เวรยาม หากมีเหตุการณ์ผิดปกติที่อาจจะเกิดความเสียหายขึ้นในสถานที่ และหรือทรัพย์สินของ ของทางราชการ  ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับทราบทันที  และหากมีเหตุร้ายเกิดขึ้น
ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง   เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ   เจ้าหน้าที่ดับเพลิง  เพื่อระงับเหตุทันที

5  ก่อนส่งมอบเวรยามแต่ละครั้ง  ให้มีผู้มีหน้าที่อยู่เวรยามรับมอบงานต่อ และให้สอบถามเหตุการณ์ที่ผ่านมาซึ่งกันและกัน  และตรวจสอบความเรียบร้อยของสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ 
หากมีความเสียหายเกิดขึ้นแก่สถานที่หรือทรัพย์สินของทางราชการให้บันทึกไว้เป็นหลักฐาน

6  ในวันหยุดราชการ หากมีการใช้ห้องประชุม โดยไม่ได้ขออนุญาตล่วงหน้า ให้แจ้งหัวหน้า
ฝ่ายอาคารสถานที่ทราบ

7  ดูแล รักษาความสะอาดบริเวณรอบรั้วสำนักงาน

8  ดูแล ทำความสะอาดบริเวณวิหารหลวงพ่อนาค และศาลพระภูมิ

9  เก็บรักษากุญแจอาคารสำนักงาน

10  ให้ปฏิบัติหน้าที่แทน  นายปริญญา  กองมณี   กรณีบุคคลดังกล่าวไปราชการหรือ

ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้

11  ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *