ไพรวรรณ์ รัชโน

นายไพรวรรณ์ รัชโน
ตำแหน่งนักการภารโรง

ให้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

๑  ให้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถราชการแทน นายนิคม  วรรณพัฒน์  และนายวรจักร  ศรีนวล

กรณีบุคคลดังกล่าวไปราชการ หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ หรือพนักงานขับรถไม่เพียงพอ

๒  ดูแลรักษาความสะอาด บริเวณอาคารหอประชุมเมตตาธรรม ทั้งด้านในและรอบตัวอาคาร 
และเก็บรักษาโต๊ะเก้าอี้ประชุมให้เรียบร้อย  

๓  ดูแลทำความสะอาดอาคารอำนวยการชั้น ๑  ร่วมกับ นางดวงใจ  หอมพรมมา 

๔  ดูแลทำความสะอาดห้องประชุมพุทธรักษา และห้องหน่วยตรวจสอบภายใน

๕  ดูแล ทำความสะอาดบริเวณรอบเวที เวที  โดม และลานหน้าโดม

๖  ดูแล ทำความสะอาดห้องน้ำชายด้านหลังหอประชุมเมตตาธรรม 

๗  ดูแลเครื่องเสียง และครุภัณฑ์สำนักงาน พร้อมใช้งานได้ทุกเวลา

๘  ดูแล รดน้ำ  ตัดแต่งกิ่ง ประดับตกแต่งต้นไม้ สวนหย่อม ตัดหญ้าบริเวณรอบอาคาร ทำความ
สะอาดน้ำตก  ร่วมกับนายอุดร  เกาะแก้ว 

๙  ดูแล เก็บรักษาและติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกประเภท เช่น เครื่องเสียง ลำโพง ฯลฯ บริเวณโดม และภายในอาคารทั้งหมดของสำนักงาน

๑๐  ดูแล จัดเก็บ ซ่อมแซม บำรุงรักษา วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ของสำนักงาน

๑๑  กรณีมีบุคคลขอยืมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ให้ลงทะเบียนขอยืมที่หัวหน้างานอาคาร

๑๒  ให้ปฏิบัติหน้าที่แทน นายอุดร  เกาะแก้ว  และ นางสาวดวงใจ  หอมพรมมา  กรณีบุคคลดังกล่าวไปราชการหรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 

๑๓  ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *