Home / ไม่มีหมวดหมู่ / การอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของข้อมูลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีนายสมภพ  ศรีวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนทำหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลกล่าวรายงานการประชุม ในวันที่ 6 – 7 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมเมตตาธรรม

IMG_4418 IMG_4420 IMG_4422 IMG_4425 IMG_4428 IMG_4429 IMG_4434 IMG_4435 IMG_4436 IMG_4441 IMG_4442 IMG_4445 IMG_4448 IMG_4449 IMG_4451 IMG_4458 IMG_4468 IMG_4470 IMG_4472 IMG_4473

About มนตรี จันทะพงษ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*