Home / กิจกรรมแนะนำ / สี TOA 50 ปี 50 โรงเรียน
สี TOA 50 ปี 50 โรงเรียน

สี TOA 50 ปี 50 โรงเรียน

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมเกียรติ คำพิลา รองผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต ๔ เป็นประธานในพิธีรับมอบสี TOA ๕๐ ปี ๕๐ โรงเรียน ครบรอบการจัดตั้งบริษัทฯ ๕๐ ปี ตลอด ๕๐ ปีที่ผ่านมา วัตถุประสงค์เพื่อให้ความสำคัญในการให้โอกาสทางการศึกษา อันเป็นการพัฒนาคุณภาพบุคลากรของประเทศชาติตลอดจนการช่วยเหลือด้านสิ่งแวดล้อม การมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นต้นเพื่อเป็นการสร้างประโยชน์ต่อสังคม จึงมีความยินดีจะสนับสนุนสีทาอาคารให้โรงเรียนในสังกัด จำนวน ๒ โรงเรียนๆ ละ ๕๐ ถัง โดยร้านสีรุ่งรวี คุณรุ่งฤดี เสาวคนธ์ พร้อมคณะตัวแทนจำหน่ายสีดังกล่าวได้ให้การสนับสนุนสีทาอาคารเรียนและมอบสีให้โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ จำนวนโรงเรียน ๑. โรงเรียนบ้านหลุ่มข้าว ผอ.นิคม สมจิตร อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ๒. โรงเรียนบ้านหยวก ผอ.ถาวร หาญสมบัติ อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี    // สุทธิศักดิ์ สุทธิอาจ ภาพข่าว ICT//

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*