Home / ไม่มีหมวดหมู่ / โครงการประชุมสัมมนาการศึกษาทางเลือกปีการศึกษา 2558
โครงการประชุมสัมมนาการศึกษาทางเลือกปีการศึกษา 2558

โครงการประชุมสัมมนาการศึกษาทางเลือกปีการศึกษา 2558

วันที่ 6 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเมตตาธรรม สพป.อุดรธานี เขต  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาได้จัดโครงการประชุมสัมมนาการศึกษาทางเลือก ปีการศึกษา 2558 โดยมีท่านณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต4 เป็นประธานในการเปิดอบรมโครงการในครั้ง ซึ่งการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (๒๕๕๑ – ๒๕๖๑) มีภารกิจเร่งด่วนที่สำคัญคือเน้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีนโยบายประกันโอกาสเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับให้เข้ารับการศึกษาภาคบังคับทุกคน และส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงตามถนัด ความสนใจตามศักยภาพสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ และพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕
สังคมไทยส่วนใหญ่ยังมีความเชื่อว่าการศึกษาการเรียนรู้เกิดขึ้นเฉพาะในระบบเท่านั้นแต่ระยะที่ผ่านมาพบว่า การศึกษาในระบบไม่สามารถตอบสนองผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันได้โดยเฉพาะกำหนดให้เด็กทุกคนเข้าโรงเรียนเมื่ออายุครบเกณฑ์ เท่ากับเป็นการผลักดันให้เด็กที่ยัง
ไม่มีความพร้อม เช่นเด็กมีปัญหาทางการศึกษา เด็กจากครอบครัวแตกแยก เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส เป็นต้น ต้องเข้าสู่ระบบโรงเรียน ทำให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเรียน และการจัดหลักสูตรให้มีมาตรฐานเดียวกันหมด โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหานี้โดยจัดทำโครงการส่งเสริมการศึกษาทางเลือกเป็นแนวทางหนึ่งเพื่อแก้ปัญหาการศึกษาในระบบและเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้โดยดึงเด็กที่มีปัญหาทางการศึกษา เด็กด้อยโอกาส เด็กที่ออกกลางคันที่หลุดจากการศึกษาในระบบให้มีโอกาสได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับได้ทุกคน ภายใต้ระบบการจัดการศึกษาแบบอิสระที่มีความยืดหยุ่น โดยรูปแบบเนื้อหาวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ในการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ครูแนะแนว หรือครูวิชาการโรงเรียนละ ๑ คน รวม ๑๕๖ คน วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครอบครัวกุลา ธรรมเรืองฤทธิ์ที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา งบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*