Home / ไม่มีหมวดหมู่ / หน่วยเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 4

หน่วยเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 4

หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อำเภอบ้านผือ

สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการเลือก บุคลากรทางการศึกษาอื่น ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครู ในสังกัดกลุ่มเครือข่ายโรงเรียบ้านผือ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนโนนทองหายโศก และกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนมหาธาตุเจดีย์

หน่วยเลือกตั้งที่ ๒ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อำเภอบ้านผือ

สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการเลือก ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครู ในสังกัดกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนลุ่มน้ำโมง และกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนภูพระบาท

หน่วยเลือกตั้งที่ ๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ ๑๓๘ อำเภอกุดจับ

สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการเลือก ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครู ในสังกัด อำเภอกุดจับ

หน่วยเลือกตั้งที่ ๔ โรงเรียนบ้านนาคำน้อย อำเภอนายูง

สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการเลือก ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู ในสังกัดอำเภอนายูง

หน่วยเลือกตั้งที่ ๕ โรงรงเรียนบ้านท่าโสม อำเภอน้ำโสม

สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการเลือก ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครู ในสังกัด อำเภอน้ำโสม

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*