Home / ไม่มีหมวดหมู่ / รายงานตัวครูวิทย์-คณิตฯ
รายงานตัวครูวิทย์-คณิตฯ

รายงานตัวครูวิทย์-คณิตฯ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมภูพระบาท สพป.อุดรธานี เขต 4 โดยกลุ่มบริหารงานบุคคลมีการรับรายงานตัวบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ครูวิทย์-คณิต) ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ 2559-2561 ซึ่งมีบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา และ บุคลากรด้านคณิตศาสตร์ จำนวน 1 คน

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*