Home / ไม่มีหมวดหมู่ / ระบบสืบค้นผลการสอบ NT ป.3

ระบบสืบค้นผลการสอบ NT ป.3

คู่มือการใช้งานระบบสืบค้นผลการสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2556

ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของโรงเรียน  (เข้าระบบประกาศผล NT  ป.3)

เข้าระบบ ระบบสืบค้นผลการสอบ NT ป.3 ระดับบุคคล สำหรับนักเรียน

เข้าระบบ ระบบสืบค้นผลการสอบ NT ป.3 สำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*