Home / ภารกิจผู้อำนวยการ / ประชุมผู้บริหารประจำเดือน กรกฎาคม 2559
ประชุมผู้บริหารประจำเดือน กรกฎาคม 2559

ประชุมผู้บริหารประจำเดือน กรกฎาคม 2559

นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 พร้อมด้วย นายสำราญ อินทนาม นายปัญจพล แสงคำไพ รองผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต 4 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 และได้มอบใบประกาศนียบัตร แก่โรงเรียนที่มีผลการสอบ O-NET สูงกว่าระดับประเทศ ร่วมถึงมอบทุนการศึกษามูลนิธิ สปจ.อุดรธานี ให้กับโรงเรียนในสังกัด

About

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*