Home / ไม่มีหมวดหมู่ / ประชุมกระบวนการทำงานของกลุ่มแผนฯ กลุ่มเอกชนฯและศูนยไอซีที
ประชุมกระบวนการทำงานของกลุ่มแผนฯ กลุ่มเอกชนฯและศูนยไอซีที

ประชุมกระบวนการทำงานของกลุ่มแผนฯ กลุ่มเอกชนฯและศูนยไอซีที

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมเมตตาธรรม สพป.อุดรธานี เขต 4 โดยนายสมภพ ศรีวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน นางสาวอมรา จันทะไทย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของกลุ่มเข้าประชุมเพื่อเพิ่มคุณภาพการทำงานให้มีประสิทธิภาพให้มีความรวดเร็วและเน้นเนื้องานที่ได้รับผิดชอบให้มีผลสำฤทธิ์ และประสิทธิภาพที่สูงขึ้น   โดยเลิกประชุมในเวลา 11.30 น.

About ธนาดุล ภูขำ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*