Home / ภารกิจผู้อำนวยการ / นายเกิดมี สอนเมือง ผอ. สพป.อุดรธานี เขต 4 เป็นประธานในการประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน
นายเกิดมี  สอนเมือง ผอ. สพป.อุดรธานี เขต 4 เป็นประธานในการประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน

นายเกิดมี สอนเมือง ผอ. สพป.อุดรธานี เขต 4 เป็นประธานในการประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน

นายเกิดมี สอนเมือง ผอ. สพป.อุดรธานี เขต 4 เป็นประธานในการประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียนระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 3 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมภูพระบาท สพป.อุดระานี เขต 4

About มนตรี จันทะพงษ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*