Home / ไม่มีหมวดหมู่ / การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลของสถานศึกษา (DMC)
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลของสถานศึกษา  (DMC)

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลของสถานศึกษา (DMC)

ตามที่ สพฐ. ใช้ข้อมูลด้านสถิติและสารสนเทศเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการศึกษาทั้งด้านจัดตั้ง และจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว และงบประมาณอื่น ๆ โดยสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสารสนเทศ ได้พัฒนาระบบบริหารการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อให้การใช้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สามารถดาวน์โหลด อัพโหลด ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต โดยหวังผลจะให้มีความสะดวก รวดเร็วต่อการจัดส่งข้อมูลเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ทุกโรงเรียนได้ดำเนินการกรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558 หรือ DMC ระยะที่ 1 ซึ่งเป็นข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โดยสำนักนโยบายและแผน จะใช้ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2557 นี้ เป็นฐานในการจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวให้กับโรงเรียน
ในปี 2558 ก่อน 70 % จากนั้น เมื่อได้ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2558 ซึ่งเป็นข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สมบูรณ์แล้วจึงจะจัดสรรเพิ่มให้โรงเรียนอีก 30 % โดยรายงานผ่านระบบ DATA CENTER ได้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ทันตามกำหนดเวลา

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*