Home / ไม่มีหมวดหมู่ / การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข ประจำปี 2556
การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข ประจำปี 2556

การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข ประจำปี 2556

การประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด  ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินในระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน  เข้ารับการประเมินในระดบเขตพื้นที่การศึกษา เขตละ  ๑  โรงเรียน  วันที่  6 ธันวาคม  2556  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*