Home / ไม่มีหมวดหมู่ / การประกวดการจัดระเบียบแถวลูกเสือ ปี 2556
การประกวดการจัดระเบียบแถวลูกเสือ ปี 2556

การประกวดการจัดระเบียบแถวลูกเสือ ปี 2556

การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี  เป็นกระบวนการอย่างหนึ่งที่จะเสริมสร้างระเบียบวินัยให้แก่ลูกเสือ  เนตรนารี  เพื่อมีแนวทางปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*