Home / โรงเรียนสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 4

โรงเรียนสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 4

1. กลุ่มเครือข่ายเชียงเพ็ง-ปะโค

 1. โรงเรียนบ้านถิ่น
 2. โรงเรียนบ้านนาแคทุ่งขวาง
 3. โรงเรียนชุมชนสร้างแป้น
 4. โรงเรียนชุมชนหนองแปนหินโงม
 5. โรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง
 6. โรงเรียนบ้านโนนทอง
 7. โรงเรียนบ้านโนนม่วง
 8. โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
 9. โรงเรียนบ้านหนองสร้างไพร
 10. โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนแดง
 11. โรงเรียนบ้านกานต์สามัคคี
 12. โรงเรียนบ้านหันเทาผักกาดย่า
 13. โรงเรียนปะโคสามัคคี
 14. โรงเรียนโนนสูงวิทยา
2. กลุ่มเครือข่ายโนนทองหายโศก

 1. โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง
 2. โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
 3. โรงเรียนหนองกุงวังแสง
 4. โรงเรียนบ้านโคกสีแก้ว
 5. โรงเรียนบ้านหายโศก
 6. โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล
 7. โรงเรียนบ้านนาคำ
 8. โรงเรียนบ้านโนนอุดม
 9. โรงเรียนบ้านคูดงประชาสรรค์
 10. โรงเรียนบ้านโพน
 11. โรงเรียนบ้านโนนทองโนนหวาย
 12. โรงเรียนบ้านโนนดู่
 13. โรงเรียนบ้านโนนแดง
 14. โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา
 15. โรงเรียนบ้านนาเตย
 16. โรงเรียนบ้านนาไฮ
3. กลุ่มเครือข่ายภูพระบาท

 1. โรงเรียนบ้านติ้ว
 2. โรงเรียนบ้านหนองกบนาแมน
 3. โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา
 4. โรงเรียนบ้านใหม่
 5. โรงเรียนจอมศรีโคกก่องวิทยา
 6. โรงเรียนบ้านกาลึม
 7. โรงเรียนบ้านผักบุ้ง
 8. โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์
 9. โรงเรียนบ้านนางิ้ว
 10. โรงเรียนบ้านคำด้วง
 11. โรงเรียนบ้านสระคลองพัฒนา
 12. โรงเรียนบ้านนาหลวง
 13. โรงเรียนอุดรวัฒนานุสรณ์
 14. โรงเรียนบ้านตาดน้ำพุ
 15. โรงเรียนบ้านลาดหอคำ
4. กลุ่มเครือข่ายกุดจับเมืองเพีย

 1. โรงเรียนบ้านดงบัง
 2. โรงเรียนบ้านดงธาตุ
 3. โรงเรียนบ้านดงหวาย
 4. โรงเรียนบ้านหนองโนไชยวาน
 5. โรงเรียนบ้านกุดจับ
 6. โรงเรียนบ้านโคกวิชัยโนนชัยพร
 7. โรงเรียนบ้านหัวขัว
 8. โรงเรียนบ้านข่า
 9. โรงเรียนบ้านโสกแกคำเจริญ
 10. โรงเรียนบ้านดงน้อย
 11. โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
5. กลุ่มเครือข่ายนายูงโนนทอง

 1. โรงเรียนบ้านนาต้องนาสมนึก
 2. โรงเรียนบ้านนายูง
 3. โรงเรียนบ้านสว่างปากราง
 4. โรงเรียนชุมพลนาคลัง
 5. โรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทอง
 6. โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์
 7. โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม
 8. โรงเรียนบ้านท่าโปงทอง
 9. โรงเรียนบ้านสมประสงค์
6. กลุ่มเครือข่ายน้ำโสม

 1. โรงเรียนบ้านเจริญสุข
 2. โรงเรียนบ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ
 3. โรงเรียนบ้านนางัว
 4. โรงเรียนบ้านหยวก
 5. โรงเรียนบ้านจำปาทอง
 6. โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นโนนผางาม
 7. โรงเรียนบ้านทุ่งทอง
 8. โรงเรียนบ้านท่าลี่
 9. โรงเรียนบ้านน้ำปู่
7. กลุ่มเครือข่ายบ้านก้องนาแค

 1. โรงเรียนบ้านนาคำ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์)
 2. โรงเรียนบ้านนาคำน้อย
 3. โรงเรียนบ้านนาตูม
 4. โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา
 5. โรงเรียนบ้านเพิ่ม (อรุโณอุมถัมภ์)
 6. โรงเรียนบ้านวังแข้
 7. โรงเรียนบ้านวังบง
 8. โรงเรียนชายแดนประชาสรรค์
 9. โรงเรียนบ้านนาแค
8. กลุ่มเครือข่ายบ้านผือ

 1. โรงเรียนอนุบาลชุมชนบ้านผือพิทยาภูมิ
 2. โรงเรียนชุมชนบ้านแวง
 3. โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์
 4. โรงเรียนบ้านภูดิน
 5. โรงเรียนบ้านนารายณ์
 6. โรงเรียนบ้านค้อ (ธัญญวิทยาคาร)
 7. โรงเรียนบ้านนาคูณ
9. กลุ่มเครือข่ายโสมสำราญ

 1. โรงเรียนบ้านน้ำทรง
 2. โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์)
 3. โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย
 4. โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ (น้ำโสม)
 5. โรงเรียนบ้านเทพประทาน
 6. โรงเรียนบ้านท่าโสม
 7. โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์
 8. โรงเรียนบ้านหัวช้าง
 9. โรงเรียนบ้านโสมเยี่ยมโนนพัฒนา
10. กลุ่มเครือข่ายภูพาน

 1. โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม
 2. โรงเรียนบ้านโนนฐานะ
 3. โรงเรียนบ้านสร้างก่อ
 4. โรงเรียนโนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา
 5. โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 1
 6. โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2
 7. โรงเรียนบ้านขอนยูง
 8. โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล
 9. โรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญ
 10. โรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า
 11. โรงเรียนบ้านลำภู
 12. โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน
 13. โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย
11. กลุ่มเครือข่ายมหาธาตุเจดีย์

 1. โรงเรียนคำบงเจริญสุข
 2. โรงเรียนบ้านดงหมูชัยเจริญ
 3. โรงเรียนบ้านนาล้อม
 4. โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ (บ้านผือ)
 5. โรงเรียนราษฎร์จุฬาสามัคคี
 6. โรงเรียนบ้านดงเย็นพัฒนา
 7. โรงเรียนบ้านเขือน้ำ
 8. โรงเรียนบ้านเทื่อม
 9. โรงเรียนบ้านหลุมข้าว
 10. โรงเรียนบ้านค้อปัญญานุสรณ์
 11. โรงเรียนบ้านนาสี
 12. โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
 13. โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา
 14. โรงเรียนยางโกนวิทย์
 15. โรงเรียนบ้านโพธิ์
 16. โรงเรียนบ้านหนองหัวคู
 17. โรงเรียนบ้านกุดเม็ก
12. กลุ่มเครือข่ายลุ่มน้ำโมง

 1. โรงเรียนบ้านเม็ก
 2. โรงเรียนบ้านข้าวสาร
 3. โรงเรียนบ้านนางาม
 4. โรงเรียนชุมชนสงเคราะห์
 5. โรงเรียนบ้านหินตั้ง
 6. โรงเรียนบ้านหนองแวง (บ้านผือ)
 7. โรงเรียนบ้านแหลมทองพัฒนา
 8. โรงเรียนบ้านหนองบอนเวียงชัย
 9. โรงเรียนบ้านกลางน้อยเหล่ามะแงว
 10. โรงเรียนบ้านวังสวย
 11. โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
 12. โรงเรียนบ้านขัวล้อ
 13. โรงเรียนบ้านจำปาโมง
 14. โรงเรียนบ้านม่วง
 15. โรงเรียนบ้านนาอ่าง
 16. โรงเรียนบ้านลาน
 17. โรงเรียนบ้านแดง
13. กลุ่มเครือข่ายหนองแวงสามัคคี

 1. โรงเรียนบ้านหนองแวง (น้ำโสม)
 2. โรงเรียนบ้านน้ำซึม
 3. โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
 4. โรงเรียนบ้านนาเก็น
 5. โรงเรียนบ้านสาครพัฒนา
 6. โรงเรียนเตชะไพบูลย์ (2)
 7. โรงเรียนบ้านสามัคคี
 8. โรงเรียนบ้านผากลางนา
 9. โรงเรียนบ้านโชคเจริญ
 10. โรงเรียนบ้านสวัสดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*