เรื่อง มอบเกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA)

Scroll to Top
vipnih